Zarząd Stowarzyszenia Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego „AXIS” zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000070747, działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach oraz § 16 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień: 15.06.2023 roku o godz. 17:00 Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 23 z następującym porządku obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie;
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2022,
  c) uchwały o sposobie zagospodarowana dochodu za 2022 rok.
  d) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022,
  e) udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez ośrodek AXIS-AKSON
  nazwy: „Klinika Urazów Kręgosłupa im. Krystyny i Gerwazego
  Świderskich”.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

W przypadku braku kworum, wyznacza się dodatkowy termin zebrania na dzień 15.06.2023 godz. 17.30.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia informuje, że materiały objęte porządkiem obrad, jak również projekty uchwał będą udostępniane Członkom Stowarzyszenia na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Stowarzyszenia we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 23.

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w zebraniu


„AXIS”
Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych
po Urazie Rdzenia Kręgowego
ul. Bierutowska 23, 51-317 Wrocław
tel. 071 799 89 70
KRS: 0000070747
NIP:895-17-34-674