INFORMACJA DLA PACJENTA

Informujemy, że w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej Państwa dane osobowe są przetwarzane.

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest „AKSON” Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Urazach i Chorobach Kręgosłupa
    51-317 Wrocław, ul. Bierutowska 23
  1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prawny wynikający z rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).
  1. Dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów trzecich.
  1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186).
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186).
  1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  1. Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem Szpitala wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych osobowych pacjenta w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpoczęcia leczenia.
  1. Dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Podstawa prawna do udzielenia niniejszej informacji: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)